Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informuje společnost subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává, o veškerých činnostech zpracování, právech subjektů údajů a o zásadách ochrany osobních údajů subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní poskytovanou službou a účelem zpracování. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Vysvětlení pojmů

Osobní údaje = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Subjekt údajů = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, k níž se údaje vztahují.

Příjemce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu oprávněnou ke zpracování osobních údajů, či nikoli.

Profilování = jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pohybu.

Správce osobních údajů

TFG Reality s.r.o., IČ 052 15 757,

se sídlem Družby 337, 530 09 Pardubice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37401,

jako správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje spravedlivým způsobem a v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobní údaje zpracovává za účelem poskytování zprostředkovatelských realitních služeb a činností s tím souvisejících. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a poskytování služeb, zajištění provozních činností, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek, splnění právní povinnosti a přímý marketing.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, a to v jakém je subjekt údajů poskytl správci v souvislosti s uzavřením smluvního právního vztahu, nebo které správce shromáždil jinak (z veřejně dostupných zdrojů) a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy nebo k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů: kontaktní a adresné údaje (jméno, příjmení, titul, firma, adresa pobytu nebo sídla, IČ, jméno statutárního orgánu, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo), popisné údaje (např. číslo bankovního účtu), další údaje plynoucí ze smluvního vztahu nebo ze zákona, údaje poskytnuté nad rámec zákonného zpracování na základě uděleného informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů (fotografie, personální záležitosti, cookies aj.).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje správce zpracovává v elektronické i listinné podobě a nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Kdo s osobními údaj nakládá

S osobními údaji se může seznámit pouze správce, jeho zaměstnanci, kteří jsou na základě svého organizačního a pracovního zařazení oprávněni s osobními údaji nakládat, a další zpracovatelé, zejména realitní makléři na základě smlouvy s nimi uzavřené (smlouvy o zpracování osobních údajů a příkazní smlouvy), a poskytovatelé souvisejících služeb, zejména advokát, účetní, daňový poradce, finanční ústavy a banky. Správce je oprávněn zpracované osobní údaje zpřístupnit orgánům veřejné moci, úřadům, institucím a dalším osobám, vyžadují-li to právní předpisy.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro naplnění stanoveného účelu. Správce zpracovává pouze údaje přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje jsou zpracovávány s důrazem na jejich přesnost a za použití přiměřených prostředků jsou údaje aktualizovávány. Správce klade důraz na zpracovávání způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, a to včetně jejich ochrany pomocí dostupných technických prostředků a organizačních opatření před neoprávněným zpracováním nebo před náhodným zničením, poškozením nebo ztrátou. Osobní údaje správce zpracovává jen po nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu plnění smlouvy, účelu zpracování a po dobu následné ochrany a archivace dle příslušných právních předpisů.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup ke svým osobním údajům – Subjekt údajů má právo požádat správce o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto údajům. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další žádost může správce účtovat přiměřený poplatek s ohledem na administrativní náklady.

Právo na opravu svých osobních údajů – Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil jeho nepřesné osobní údaje. Dále má právo na to, aby správce doplnil neúplné osobní údaje, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“) – Právo subjektu údajů na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden ze stanovených důvodů dle č. 17 GDPR (tj. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR ).

Právo na omezení zpracování – Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v případech, kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů ( a to na dobu nezbytně nutnou pro ověření přesnosti osobních údajů), kdy zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo něj omezení jejich použití, kdy správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a kdy subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování  podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů – Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci či právo předat tyto údaje jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku – Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR ( e)- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, f) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účelu přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo všechna svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti adresované správci, případně elektronickou formou na e-mailové adrese: info@tfgreality.cz. Pokud se subjekt údajů domnívá, že byla porušena jeho práva, má právo podat stížnost k dozorovému úřadu, tj. k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že bude mít subjekt údajů jakékoli další dotazy ke zpracování osobních údajů, může se svým dotazem kontaktovat přímo správce.

Více informací lze též najít na internetových stránkách dozorového úřadu: https://www.uoou.cz